NDC Active Ingredient Antiaris Toxicaria Resin

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
63776-370Neuro IngredientsSprayOralViatrexx Bio IncorporatedHuman Otc Drug
63776-375Neuro IngredientsSprayOralViatrexx Bio IncorporatedHuman Otc Drug

There are 2 NDC products with the active ingredient ANTIARIS TOXICARIA RESIN.