NDC Active Ingredient Cladosporium Cladosporioides

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
0268-0855Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0856Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0857Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0858Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0859Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0860Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-0861Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-6518Cladosporium Cladosporioides Cladosporium Cladosporioides Hormodendrum CladInjection, SolutionPercutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-6519Cladosporium Cladosporioides Cladosporium Cladosporioides Hormodendrum CladInjection, SolutionIntradermalAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8094Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8095Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8095Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8095Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8095Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8109Mold Mix A Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium Cladosporioides And Penicillium Chrysogenum Var. ChrysogenumInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8110Mold Mix A Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium Cladosporioides And Penicillium Chrysogenum Var. ChrysogenumInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8110Mold Mix A Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium Cladosporioides And Penicillium Chrysogenum Var. ChrysogenumInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8110Mold Mix A Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium Cladosporioides And Penicillium Chrysogenum Var. ChrysogenumInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-8110Mold Mix A Alternaria Alternata, Aspergillus Fumigatus, Cladosporium Cladosporioides And Penicillium Chrysogenum Var. ChrysogenumInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
36987-1938Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1939Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1940Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1941Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1942Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1943Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1944Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1945Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
36987-1946Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousNelco Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0210Number Four Mold Mixture Number Four Mold MixtureInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0244Hormodendrum HormodendrumInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0245Hormodendrum HormodendrumInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0246Hormodendrum HormodendrumInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0586Number Ten Mold Mixture Number Ten Mold MixtureInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0587Number Ten Mold Mixture Number Ten Mold MixtureInjection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0657Treatment Set Ts333938 Treatment Set Ts333938Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0659Treatment Set Ts128871 Treatment Set Ts128871Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0676Treatment Set Ts129085 Treatment Set Ts129085Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0694Treatment Set Ts329906 Treatment Set Ts329906Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0696Treatment Set Ts330370 Treatment Set Ts330370Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0705Treatment Set Ts330376 Treatment Set Ts330376Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0711Treatment Set Ts330453 Treatment Set Ts330453Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0717Treatment Set Ts329152 Treatment Set Ts329152Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0724Treatment Set Ts331621 Treatment Set Ts331621Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0727Treatment Set Ts330416 Treatment Set Ts330416Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0728Treatment Set Ts329467 Treatment Set Ts329467Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0732Treatment Set Ts329915 Treatment Set Ts329915Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0734Treatment Set Ts329161 Treatment Set Ts329161Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0738Treatment Set Ts330503 Treatment Set Ts330503Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0739Treatment Set Ts329750 Treatment Set Ts329750Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0740Treatment Set Ts331150 Treatment Set Ts331150Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0744Treatment Set Ts332487 Treatment Set Ts332487Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0747Treatment Set Ts330717 Treatment Set Ts330717Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0750Treatment Set Ts331259 Treatment Set Ts331259Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0752Treatment Set Ts330533 Treatment Set Ts330533Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0754Treatment Set Ts332850 Treatment Set Ts332850Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0755Treatment Set Ts332131 Treatment Set Ts332131Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0760Treatment Set Ts333373 Treatment Set Ts333373Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0762Treatment Set Ts332291 Treatment Set Ts332291Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0766Treatment Set Ts330156 Treatment Set Ts330156Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0767Treatment Set Ts332678 Treatment Set Ts332678Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0769Treatment Set Ts331795 Treatment Set Ts331795Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0775Treatment Set Ts334947 Treatment Set Ts334947Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0777Treatment Set Ts335100 Treatment Set Ts335100Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0783Treatment Set Ts335861 Treatment Set Ts335861Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0794Treatment Set Ts338384 Treatment Set Ts338384Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0798Treatment Set Ts339118 Treatment Set Ts339118Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0800Treatment Set Ts339184 Treatment Set Ts339184Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0805Treatment Set Ts340053 Treatment Set Ts340053Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0809Treatment Set Ts340525 Treatment Set Ts340525Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0814Treatment Set Ts341430 Treatment Set Ts341430Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0817Treatment Set Ts341474 Treatment Set Ts341474Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0823Treatment Set Ts342922 Treatment Set Ts342922Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0824Treatment Set Ts343825 Treatment Set Ts343825Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0836Treatment Set Ts344558 Treatment Set Ts344558Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0844Treatment Set Ts345302 Treatment Set Ts345302Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
49288-0902Treatment Set Ts348650 Treatment Set Ts348650Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Non-standardized Allergenic
49288-0944Treatment Set Ts350905 Treatment Set Ts350905Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Non-standardized Allergenic
49288-0948Treatment Set Ts351030 Treatment Set Ts351030Injection, SolutionIntradermal; SubcutaneousAntigen Laboratories, Inc.Non-standardized Allergenic
49643-178Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesLiquidPercutaneous; SubcutaneousAllermed Laboratories, Inc.Non-standardized Allergenic
54575-202Hormodendrum Cladosporium Cladosporioides Cladosporium CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousAllergy Laboratories, Inc.Human Prescription Drug
62713-811Allergena Mold MixEchinacea, Baptisia Tinctoria, Hydrastis Canadensis, Myrrha, Nasturtium Aquaticum, Phytolacca Decandra, Trigonella Foenum-graecum, Acremonium, Alternaria Tenuis, Aspergillus Mixture, Aureobasidium, Botrytis Cinerea, Chaetomium Globosum, Cladosporium Cladosporioides, Curvularia, Drechslera, Epicoccum Nigrum, Fusarium, Mucor, Neurospora, Nigrospora, Penicillium Mixture, Phoma Herbarum, Rhizopus, Rhodotorula Rubra, Stemphylium, Torula Cerevisiae, Trichoderma Lignorum, Trichophyton MentagrophytesLiquidOralMeditrend, Inc. Dba Progena Professional FormulationsHuman Otc Drug
65044-5000Molds - Mold Mix 4 Molds - Mold Mix 4Injection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5001Molds - Mold Mix 4 Molds - Mold Mix 4Injection, SolutionIntradermalJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5002Molds - Mold Mix 4 Molds - Mold Mix 4Injection, SolutionPercutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5003Molds - Alternaria/hormodendrum Mix Molds - Alternaria/hormodendrum MixInjection, SolutionPercutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5004Molds - Alternaria/hormodendrum Mix Molds - Alternaria/hormodendrum MixInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5128Molds, Rusts And Smuts, Hormodendrum Cladosporioides Hormodendrum CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5129Molds, Rusts And Smuts, Hormodendrum Cladosporioides Hormodendrum CladosporioidesInjection, SolutionPercutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5130Molds, Rusts And Smuts, Hormodendrum Cladosporioides Hormodendrum CladosporioidesInjection, SolutionIntradermalJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5136Molds - Mold Mix 10 Molds - Mold Mix 10Injection, SolutionPercutaneous; SubcutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5137Molds - Mold Mix 10 Molds - Mold Mix 10Injection, SolutionPercutaneousJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic
65044-5138Molds - Mold Mix 10 Molds - Mold Mix 10Injection, SolutionIntradermalJubilant Hollisterstier LlcNon-standardized Allergenic

There are 92 NDC products with the active ingredient CLADOSPORIUM CLADOSPORIOIDES.