NDC Active Ingredient Dactylis Glomerata

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
0268-80085 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Anthoxanthum Odoratum, Dactylis Glomerata, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80095 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Anthoxanthum Odoratum, Dactylis Glomerata, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80116 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80126 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80137 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Anthoxanthum Odoratum, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80147 Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Anthoxanthum Odoratum, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa PratensisInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80158 Southern Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Cynodon Dactylon, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa Pratensis, Sorghum Halepense PollenInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80168 Southern Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Cynodon Dactylon, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa Pratensis, Sorghum Halepense PollenInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
0268-80179 Southern Grass Mix Agrostis Gigantea Pollen, Anthoxanthum Odoratum, Cynodon Dactylon, Dactylis Glomerata, Festuca Pratensis, Lolium Perenne, Phleum Pratense, Poa Pratensis, Sorghum Halepense PollenInjection, SolutionSubcutaneousAlk-abello, Inc.Non-standardized Allergenic
57520-0522Allersode IIAllium Cepa, Ambrosia Artemisiaefolia, Euphrasia OfficinalisLiquidOralApotheca CompanyHuman Otc Drug

There are 10 NDC products with the active ingredient DACTYLIS GLOMERATA.