NDC Active Ingredient Naproxen Sodium

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
0113-0901Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-1773Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-2417Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-4368Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-7033Basic Care Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-7368Basic Care Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-7901Basic Care Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0113-8264Good Sense Naproxen Sodium Diphenhydramine Hydrochloride, Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL. Perrigo CompanyHuman Otc Drug
0143-9908Naproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWest-ward Pharmaceuticals CorpHuman Prescription Drug
0143-9916Naproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWest-ward Pharmaceuticals CorpHuman Prescription Drug
0280-0270Menstridol Naproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-1200Aleve Pm Diphenhydramine Hydrochloride And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6000Aleve CapletsNaproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6010Aleve Naproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6020Aleve GelcapsNaproxen SodiumTablet, CoatedOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6045Aleve-d Sinus And Headache Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HydrochlorideTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6050Aleve Caplets - Easy Open Arthritis CapNaproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6060Aleve Easy Open Arthritis CapNaproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6070Aleve GelcapsNaproxen SodiumTablet, CoatedOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6080Aleve Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6090Aleve-d Sinus And Cold Naproxen Sodium, Pseudeoephedrine HydrochlorideTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6091Aleve Easy Open Arthritis CapNaproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0280-6092Aleve Back And Muscle Pain Naproxen SodiumTabletOralBayer Healthcare Llc.Human Otc Drug
0363-0140Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWalgreen CompanyHuman Otc Drug
0363-0168All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-0169All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-0174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-0368All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWalgreen CompanyHuman Otc Drug
0363-0490Pain Relief All DayNaproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWalgreen CompanyHuman Otc Drug
0363-0650All Day Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralWalgreen CompanyHuman Otc Drug
0363-0748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-0844All Night Pain Relief Pm Naproxen SodiumTabletOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-0938All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWalgreen CompanyHuman Otc Drug
0363-0975Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-6099All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, CoatedOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-9608All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, CoatedOralWalgreensHuman Otc Drug
0363-9609Back And Muscle Pain NaproxenTablet, CoatedOralWalgreensHuman Otc Drug
0378-8755Sumatriptan And Naproxen Sodium Sumatriptan And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMylan Pharmaceuticals Inc.Human Prescription Drug
0536-1022All Day Relief Naproxen Sodium, Coated TabletsTabletOralRugby LaboratoriesHuman Otc Drug
0536-1023All Day Relief Naproxen Sodium Tablet, CoatedTabletOralRugby LaboratoriesHuman Otc Drug
0536-1093Rugby All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRugby LaboratoriesHuman Otc Drug
0536-1094Rugby All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRugby LaboratoriesHuman Otc Drug
10202-4907 Select Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOral7-elevenHuman Otc Drug
10544-063Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBlenheim Pharmacal, Inc.Human Prescription Drug
10544-128Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBlenheim Pharmacal, Inc.Human Prescription Drug
10544-275Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBlenheim Pharmacal, Inc.Human Prescription Drug
10544-276Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBlenheim Pharmacal, Inc.Human Prescription Drug
10544-614Naproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBlenheim Pharmacal, Inc.Human Prescription Drug
11673-175Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTarget CorporationHuman Otc Drug
11673-368Up And Up Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTarget CorporationHuman Otc Drug
11673-417Up And Up Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film CoatedOralTarget CorporationHuman Otc Drug
11673-742Up And Up Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTarget CorporationHuman Otc Drug
11673-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTarget CorporationHuman Otc Drug
11822-0140Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRite Aid CorporationHuman Otc Drug
11822-0490Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRite Aid CorporationHuman Otc Drug
11822-0507Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRite Aid CorporationHuman Otc Drug
11822-1330Back And Muscle Pain Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRite Aid CorporationHuman Otc Drug
15127-168All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralSelect Brand Dist.Human Otc Drug
16714-891Sumatriptan And Naproxen Sodium Sumatriptan And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralNorthstar RxllcHuman Prescription Drug
17856-0194Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAtlantic Biologicals CorpsHuman Prescription Drug
21130-016Signature Care Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralSafewayHuman Otc Drug
21130-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralSafeway, Inc.Human Otc Drug
21130-180Signature Care Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSafewayHuman Otc Drug
21130-444Signature Care Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSafewayHuman Otc Drug
21130-507Signature Care Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSafewayHuman Otc Drug
21130-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralSafeway, Inc.Human Otc Drug
21130-802Signature Care Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSafewayHuman Otc Drug
21130-808Signature Care Naproxen Sodium Pm Diphenhydramine Hydrochloride, Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSafewayHuman Otc Drug
21695-088Naproxen Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralRebel Distributors CorpHuman Otc Drug
21695-090Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralRebel Distributors CorpHuman Prescription Drug
21695-905Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralRebel Distributors CorpHuman Prescription Drug
21695-906Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralRebel Distributors CorpHuman Prescription Drug
21695-954Treximet Sumatriptan Succinate And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRebel Distributors CorpHuman Prescription Drug
24385-490Good Neighbor Pharmacy Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
25000-141Naproxen Sodium Naproxen Sodium, Coated TabletsTabletOralMarksans Pharma LimitedHuman Otc Drug
25000-144Naproxen Sodium Naproxen Sodium Tablet, CoatedTabletOralMarksans Pharma LimitedHuman Otc Drug
27854-103Flanax Pain Reliever Naproxen SodiumTabletOralBelmora LlcHuman Otc Drug
27854-160Flanax Naproxen SodiumTablet, CoatedOralBelmora LlcHuman Otc Drug
27854-165Menstrual Pain Reliever Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBelmora LlcHuman Otc Drug
27854-170Anadent Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBelmora LlcHuman Otc Drug
30142-168All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralThe Kroger Co.Human Otc Drug
30142-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralThe Kroger Co.Human Otc Drug
30142-177Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralKroger CompanyHuman Otc Drug
30142-285Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralKroger CompanyHuman Otc Drug
30142-500Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralKroger CompanyHuman Otc Drug
30142-617Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralKroger CompanyHuman Otc Drug
30142-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralThe Kroger Co.Human Otc Drug
30142-753Naproxen Sodium Pm Diphenhydramine Hydrochloride, Naproxen SodiumTabletOralKroger CompanyHuman Otc Drug
33261-079Good Sense All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralAidarex Pharmaceuticals LlcHuman Otc Drug
33261-084Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAidarex Pharmaceuticals LlcHuman Prescription Drug
33261-085Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAidarex Pharmaceuticals LlcHuman Prescription Drug
33358-259Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralRxchange Co.Human Prescription Drug
35418-000Naproxen Naproxen SodiumTabletOralZee Medical IncHuman Otc Drug
36800-055Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralTop Care (topco Associates Llc)Human Otc Drug
36800-140Topcare All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTop Care (topco Associates Llc)Human Otc Drug
36800-256All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralTop Care (topco Associates Llc)Human Otc Drug
36800-368Topcare All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-417Topcare Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-490Topcare All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-696Topcare Back And Muscle Pain Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-742Topcare Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTopco Associates LlcHuman Otc Drug
36800-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralTop Care (topco Associates Llc)Human Otc Drug
37000-921Vicks Sinex D Severe Sinus and ColdAcetaminophen, Phenylephrine Hydrochloride, Doxylamine Succinate, And Dextromethorphan HydrobromideTabletOralThe Procter & Gamble Manufacturing CompanyHuman Otc Drug
37012-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralShopko Stores Operating Co., Llc.Human Otc Drug
37012-368Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralShopko Stores Operating Co., LlcHuman Otc Drug
37012-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralShopko Stores Operating Co., Llc.Human Otc Drug
37205-744All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 37205Human Otc Drug
37808-049Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralHebHuman Otc Drug
37808-068All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralH E BHuman Otc Drug
37808-175Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralH E BHuman Otc Drug
37808-259All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralH E BHuman Otc Drug
37808-339All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralH E BHuman Otc Drug
37808-500All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralH E BHuman Otc Drug
37808-631Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralH E BHuman Otc Drug
37808-652Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralH E BHuman Otc Drug
37808-713Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralH E BHuman Otc Drug
41163-079Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralSupervalu IncHuman Otc Drug
41163-167All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralEqualine (supervalu)Human Otc Drug
41163-169All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralSupervalu (equaline)Human Otc Drug
41163-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralEqualine (supervalu)Human Otc Drug
41163-323Equaline Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSupervalu IncHuman Otc Drug
41163-511Equaline Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSupervalu IncHuman Otc Drug
41163-707Equaline Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSupervalu IncHuman Otc Drug
41190-368Shoprite Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWakefern Food CorporationHuman Otc Drug
41250-073Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralMeijer, Inc.Human Otc Drug
41250-225Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41250-313Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41250-417Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, For SuspensionOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41250-477Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41250-611Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMeijer, Inc.Human Otc Drug
41250-680Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41250-818Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMeijer Distribution IncHuman Otc Drug
41520-075Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCare One (american Sales Company)Human Otc Drug
41520-349Care One Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerican Sales CompanyHuman Otc Drug
41520-507Careone Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerican Sales CompanyHuman Otc Drug
41520-533Care One Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerican Sales CompanyHuman Otc Drug
41520-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCare One (american Sales Company)Human Otc Drug
42254-230All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralRebel Distributors CorpHuman Otc Drug
42291-516Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvkare, Inc.Human Prescription Drug
42291-517Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvkare, Inc.Human Prescription Drug
42291-531Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvkare, Inc.Human Prescription Drug
42291-532Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvkare, Inc.Human Prescription Drug
42494-400Naproxen Sodium Ds Naproxen SodiumTabletOralCameron Pharmaceuticals, LlcHuman Prescription Drug
42494-402Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralCameron Pharmaceuticals, LlcHuman Prescription Drug
42507-140All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralHyvee IncHuman Otc Drug
42507-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralHy-veeHuman Otc Drug
42507-368All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralHyvee IncHuman Otc Drug
43598-494Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDr. Reddy's Laboratories Inc.Human Prescription Drug
43598-495Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDr. Reddy's Laboratories Inc.Human Prescription Drug
44183-850Sumatriptan Succinate And Naproxen Sodium Sumatriptan Succinate And Naproxen SodiumTabletOralMacovenHuman Prescription Drug
45802-490Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPerrigo New York IncHuman Otc Drug
45865-349Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralMedsource PharmaceuticalsHuman Prescription Drug
45865-519Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralMedsource PharmaceuticalsHuman Prescription Drug
45865-666Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMedsource PharmaceuticalsHuman Otc Drug
46122-038Good Neighbor Pharmacy Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
46122-197Good Neighbor Pharmacy Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
46122-283Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralAmerisourcebergen (good Neighbor Pharmacy) 46122Human Otc Drug
46122-309Good Neighbor Pharmacy Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
46122-534Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralAmerisourcebergen (good Neighbor Pharmacy) 46122Human Otc Drug
46122-562Naproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
46122-564Naproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAmerisource BergenHuman Otc Drug
46994-368Being Well All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSave-a-lot Food Stores LtdHuman Otc Drug
47335-410Sumatriptan And Naproxen Sodium Sumatriptan And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSun Pharmaceutical Industries, Inc.Human Prescription Drug
47682-237Medique Mediproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralUnifirst First Aid CorporationHuman Otc Drug
47682-488Bayer Aleve Naproxen SodiumTabletOralUnifirst First Aid CorporationHuman Otc Drug
47781-153Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlvogen Inc.Human Prescription Drug
47781-154Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlvogen Inc.Human Prescription Drug
47781-155Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlvogen Inc.Human Prescription Drug
48201-007Calmadol Pain Reliever Naproxen SodiumTabletOralGrandall Distributing Co., Inc.Human Otc Drug
49035-068Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralEquate (walmart Stores, Inc.)Human Otc Drug
49035-075Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralEquate (wal-mart Stores, Inc.)Human Otc Drug
49035-098Equate Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-140Equate Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-255Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralEquate (walmart Stores, Inc.)Human Otc Drug
49035-368Equate Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-490Equate Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-637Equate Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralEquate (wal-mart Stores, Inc.)Human Otc Drug
49035-754Equate All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-761Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralWal-mart Stores, Inc.,Human Otc Drug
49035-762Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralWal-mart Stores, Inc.,Human Otc Drug
49035-767Equate All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-903Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralWal-mart Stores IncHuman Otc Drug
49035-974Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralEquate (wal-mart Stores, Inc.)Human Otc Drug
49348-260Sunmark Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMckessonHuman Otc Drug
49348-306Sunmark Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMckessonHuman Otc Drug
49348-393Sunmark Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralMckessonHuman Otc Drug
49348-940Sunmark Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralMckessonHuman Otc Drug
49483-608Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTime Cap Laboratories, IncHuman Otc Drug
49483-609Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralTime Cap Laboratories, IncHuman Otc Drug
49738-140Smart Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralKmart CorporationHuman Otc Drug
49738-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralSmart Sense (kmart)Human Otc Drug
49738-368Smart Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralKmart CorporationHuman Otc Drug
49738-490Smart Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralKmart CorporationHuman Otc Drug
49781-046All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
49781-047All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
49781-100Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
49781-101All Day Pain ReliefNaproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
49781-145All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
49781-146All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCardinal Health (leader) 49781Human Otc Drug
50090-0685Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralA-s Medication SolutionsHuman Otc Drug
50090-2388Medique Mediproxen Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralA-s Medication SolutionsHuman Otc Drug
50090-3352Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralA-s Medication SolutionsHuman Prescription Drug
50090-3356Rugby All Day Relief Naproxen SodiumTabletOralA-s Medication SolutionsHuman Otc Drug
50090-3369Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralA-s Medication SolutionsHuman Otc Drug
50268-592Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvpakHuman Prescription Drug
50268-593Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAvpakHuman Prescription Drug
50580-434Sudafed Sinus 12 Hour Pressure Plus Pain Naproxen Sodium And Pseudoephedrine HydrochlorideTablet, Multilayer, Extended ReleaseOralJohnson & Johnson Consumer Inc., Mcneil Consumer Healthcare DivisionHuman Otc Drug
50594-024Sound Body Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBig Lots Stores, Inc.Human Otc Drug
50844-417Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL.n.k. International, Inc.Human Otc Drug
50844-604Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL.n.k. International, Inc.Human Otc Drug
50844-714Naproxen Back And Muscle Pain Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralL.n.k. International, Inc.Human Otc Drug
51013-137Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralPuracap Pharmaceutical LlcHuman Otc Drug
51655-624Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralNorthwind Pharmaceuticals, LlcHuman Prescription Drug
51655-627Naproxen Sodium NaproxenTabletOralNorthwind Pharmaceuticals, LlcHuman Prescription Drug
51824-030Careall Naproxen Naproxen SodiumCapsuleOralNew World Imports, Inc.Human Otc Drug
51824-071Careall Naproxen Naproxen SodiumTabletOralNew World Imports, Inc.Human Otc Drug
51824-072Careall Naproxen Naproxen SodiumTabletOralNew World Imports, Inc.Human Otc Drug
52427-272Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlmatica Pharma Inc.Human Prescription Drug
52427-273Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlmatica Pharma Inc.Human Prescription Drug
52427-274Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralAlmatica Pharma Inc.Human Prescription Drug
52605-141Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralPolygen Pharmaceuticals LlcHuman Otc Drug
52605-144Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralPolygen Pharmaceuticals LlcHuman Otc Drug
52959-271Naproxen Sodium NaproxenTabletOralH.j. Harkins Company, Inc.Human Prescription Drug
52959-469All Day Relief Naproxen SodiumTabletOralH.j. Harkins Company, Inc.Human Otc Drug
53185-004Clear Choice Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAthlete's Needs IncHuman Otc Drug
53185-362Naproxen Sodium 220mg Naproxen Sodium 220mgTablet, CoatedOralAthlete's Needs, Inc.Human Otc Drug
53185-394Naproxen Sodium 220mg Naproxen Sodium 220mgTablet, CoatedOralAthlete's Needs, Inc.Human Otc Drug
53329-671Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralMedline IndustriesHuman Otc Drug
53329-675Naproxen Naproxen SodiumTabletOralMedline Industries, Inc.Human Otc Drug
53329-678Naproxen Sodium 220mg Naproxen SodiumTabletOralMedline IndustriesHuman Otc Drug
53329-688Naproxen Sodium 220mg Naproxen SodiumTabletOralMedline IndustriesHuman Otc Drug
53345-042Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralHumanwell Puracap Pharmaceuticals (wuhan) Co., LtdHuman Otc Drug
53746-191Naproxen Sodium (nsaid) Fever Reducer/ Pain RelieverNaproxen SodiumTabletOralAmneal Pharmaceuticals Of New York LlcHuman Otc Drug
53746-192Naproxen Sodium (nsaid) Fever Reducer/ Pain RelieverNaproxen SodiumTabletOralAmneal Pharmaceuticals Of New York LlcHuman Otc Drug
53746-193Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAmneal Pharmaceuticals Of New York LlcHuman Prescription Drug
53746-194Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAmneal Pharmaceuticals Of New York LlcHuman Prescription Drug
53808-0742Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralState Of Florida Doh Central PharmacyHuman Prescription Drug
53808-0872Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralState Of Florida Doh Central PharmacyHuman Prescription Drug
53943-179Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralDiscount Drug Mart, Inc.Human Otc Drug
55111-272Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralDr.reddy's Laboratories LimitedHuman Otc Drug
55111-273Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralDr.reddy's Laboratories LimitedHuman Otc Drug
55289-367Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPd-rx Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
55289-467Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPd-rx Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
55301-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralAafes/your Military ExchangesHuman Otc Drug
55301-368Exchange Select Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralArmy & Air Force Exchange ServiceHuman Otc Drug
55301-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralAafes/your Military ExchangesHuman Otc Drug
55312-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralWestern Family Foods, Inc.Human Otc Drug
55315-168All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-169All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-255All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-256All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-844Naproxen Sodium Pm Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-991Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55315-992Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFreds IncHuman Otc Drug
55316-140Healthy Accents Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDza Brands LlcHuman Otc Drug
55316-169Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralHealthy Accents (dza Brands, Llc)Human Otc Drug
55316-175Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralHealthy Accents (dza Brands, Llc)Human Otc Drug
55316-368Healthy Accents All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDza Brands LlcHuman Otc Drug
55316-699Healthy Accents Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDza Brands LlcHuman Otc Drug
55316-701Healthy Accents Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDza Brands LlcHuman Otc Drug
55319-168Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-169Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-174All Day Pain Relief Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-255Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-256Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-417All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralFamily Dollar Services IncHuman Otc Drug
55319-604All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralFamily Dollar Services IncHuman Otc Drug
55319-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralFamily Dollar (family Wellness)Human Otc Drug
55319-761Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily DollarHuman Otc Drug
55319-762Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralFamily DollarHuman Otc Drug
55700-073Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralLake Erie Medical Dba Quality Care Products LlcHuman Prescription Drug
55700-335Rugby All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralLake Erie Medical Dba Quality Care Products LlcHuman Otc Drug
55700-625Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralLake Erie Medical Dba Quality Care Products LlcHuman Prescription Drug
55910-075Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralDolgencorp, Inc. (dollar General & Rexall)Human Otc Drug
55910-490Dg Health Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDolgencorp, LlcHuman Otc Drug
55910-500Dg Health Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDolgencorp, LlcHuman Otc Drug
55910-729Dg Health Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDolgencorp, LlcHuman Otc Drug
55910-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralDolgencorp, Inc. (dollar General & Rexall)Human Otc Drug
55910-854Naproxen Sodium Pm Naproxen SodiumTabletOralDolgencorp, Inc. (dollar General & Rexall)Human Otc Drug
56062-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralPublix Supermarkets, Inc.Human Otc Drug
56062-368All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPublix Super Markets IncHuman Otc Drug
56062-490All Day Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPublix Super Markets IncHuman Otc Drug
57344-144Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralAaa Pharmaceutical, Inc.Human Otc Drug
57344-145Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralAaa Pharmaceutical, Inc.Human Otc Drug
57896-951Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralGeri-care Pharmaceutical CorpHuman Otc Drug
58517-300Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralNew Horizon Rx Group, LlcHuman Prescription Drug
58602-738Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAurohealth LlcHuman Otc Drug
58602-819Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAurohealth LlcHuman Otc Drug
59105-003Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralJ.p. Business EnterpriseHuman Otc Drug
59115-002Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralHikma PharmaceuticalHuman Prescription Drug
59428-068Pain Reliever Naproxen SodiumTabletOralProductos Zapotol Corp.Human Otc Drug
59428-168Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralProductos Zapotol Corp.Human Otc Drug
59630-375Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralShionogi Inc.Human Prescription Drug
59630-777Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralShionogi Inc.Human Prescription Drug
59630-850Naprelan Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralShionogi Inc.Human Prescription Drug
59726-023All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralP & L Development, LlcHuman Otc Drug
59726-168All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralP & L Development, LlcHuman Otc Drug
59726-169All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralP & L Development, LlcHuman Otc Drug
59726-174Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralP & L Development, LlcHuman Otc Drug
59726-256All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralP & L Development, LlcHuman Otc Drug
59779-172All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
59779-353Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
59779-417Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film CoatedOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
59779-797Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
59779-914Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
61715-060Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralKinrayHuman Otc Drug
61715-098Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralKinray LlcHuman Otc Drug
61715-099Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralKinray LlcHuman Otc Drug
61919-165Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Prescription Drug
61919-183Anaprox Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Prescription Drug
61919-470Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Prescription Drug
61919-470Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Otc Drug
61919-470Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Prescription Drug
61919-470Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralDirect RxHuman Otc Drug
62011-0017Health Mart Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralMckessonHuman Otc Drug
62011-0204Health Mart Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralMckessonHuman Otc Drug
62011-0249Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralMckesson (health Mart)Human Otc Drug
62011-0369Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralMckesson (health Mart)Human Otc Drug
62011-0396Naproxen Sodium Pm Naproxen SodiumTabletOralMckesson (health Mart)Human Otc Drug
62037-825Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralActavis Pharma, Inc.Human Prescription Drug
62037-826Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralActavis Pharma, Inc.Human Prescription Drug
62207-750Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralGranules India LimitedHuman Otc Drug
62207-753Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralGranules India LimitedHuman Otc Drug
63187-104Good Sense All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralProficient Rx LpHuman Otc Drug
63187-121Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralProficient Rx LpHuman Prescription Drug
63187-596Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralProficient Rx LpHuman Otc Drug
63187-794Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralProficient Rx LpHuman Otc Drug
63187-986Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralProficient Rx LpHuman Otc Drug
63629-1793Good Sense All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBryant Ranch PrepackHuman Prescription Drug
63629-3638Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBryant Ranch PrepackHuman Prescription Drug
63629-7773Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBryant Ranch PrepackHuman Otc Drug
63868-123Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralQuality Choice (chain Drug Marketing Association)Human Otc Drug
63868-411Naproxen Pm Naproxen SodiumTabletOralQuality Choice (chain Drug Marketing Association)Human Otc Drug
63868-465Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralChain Drug Marketing AssociationHuman Otc Drug
63868-466Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralChain Drug Marketing AssociationHuman Otc Drug
63874-339Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAltura Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
63874-489Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAltura Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
63940-174All Day Pain Relief Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralHarmon StoresHuman Otc Drug
63940-761Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralHarmon Stores Inc.Human Otc Drug
63940-763Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralHarmon Stores Inc.Human Otc Drug
63981-368Kirkland Signature Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCostco Wholesale CompanyHuman Otc Drug
64725-0490Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralTya PharmaceuticalsHuman Otc Drug
65224-850Treximet Sumatriptan Succinate And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPernix TherapeuticsHuman Prescription Drug
65224-860Treximet Sumatriptan Succinate And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPernix TherapeuticsHuman Prescription Drug
65862-515Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAurobindo Pharma LimitedHuman Prescription Drug
65862-516Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAurobindo Pharma LimitedHuman Prescription Drug
65862-928Sumatriptan And Naproxen Sodium Sumatriptan And Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralAurobindo Pharma LimitedHuman Prescription Drug
66267-154Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralNucare Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
66267-343Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralNucare Pharmaceuticals, Inc.Human Otc Drug
66336-002Good Sense All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralDispensing Solutions, Inc.Human Otc Drug
66715-9702Aleve Naproxen SodiumTabletOralLil' Drug Store Products, IncHuman Otc Drug
66715-9740Lil Drug Store Pain Relief All DayNaproxen SodiumTabletOralLil' Drug Store Products, Inc.Human Otc Drug
67060-000Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralAdvanced First Aid, Inc.Human Otc Drug
67091-138Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralWinco Foods, LlcHuman Otc Drug
67091-140Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralWinco Foods, LlcHuman Otc Drug
67751-144Aleve Naproxen SodiumTabletOralNavajo Manufacturing Company Inc.Human Otc Drug
67751-144Aleve Naproxen SodiumTabletOralNavajo Manufacturing Company IncHuman Otc Drug
67751-144Aleve Naproxen SodiumTabletOralNavajo Manufacturing Company Inc.Human Otc Drug
67751-144Aleve Naproxen SodiumTabletOralNavajo Manufacturing Company IncHuman Otc Drug
67751-154Flanax Pain And Fever Reliever Naproxen SodiumTabletOralNavajo Manufacturing Company Inc.Human Otc Drug
68016-056Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralPremier Value Alliance LlcHuman Otc Drug
68016-660Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPharmacy Value Alliance, LlcHuman Otc Drug
68016-661Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPharmacy Valuce Alliance, LlcHuman Otc Drug
68071-3054Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralNucare Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
68071-3223Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralNucare Pharmaceuticals,inc.Human Otc Drug
68071-4277Good Sense Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralNucare Pharmaceuticals,inc.Human Otc Drug
68071-4901Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralNucare Pharmaceuticals,inc.Human Prescription Drug
68196-368Members Mark Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralSam's West IncHuman Otc Drug
68210-0030All Day Pain Relief Naproxen SodiumTabletOralSpirit Pharmaceuticals LlcHuman Otc Drug
68210-0040Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralSpirit Pharmaceuticals,llcHuman Otc Drug
68210-0400Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralSpirit Pharmaceuticals,llcHuman Otc Drug
68387-545Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralKeltman Pharmaceuticals Inc.Human Prescription Drug
68391-368Berkley And Jensen Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBjwcHuman Otc Drug
68462-178Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralGlenmark Pharmaceuticals Limited Inc., UsaHuman Prescription Drug
68462-179Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralGlenmark Pharmaceuticals Limited Inc., UsaHuman Prescription Drug
68788-6406Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Otc Drug
68788-6934Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Prescription Drug
68788-7304Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Prescription Drug
68788-7367Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Otc Drug
68788-8987Rugby All Day Relief Naproxen SodiumTabletOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Otc Drug
68788-9022Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralPreferred Pharmaceuticals, Inc.Human Prescription Drug
68788-9971All Day Relief Naproxen Sodium Tablet, CoatedTabletOralPreferred Pharmaceuticals Inc.Human Otc Drug
68998-144Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralMarc Glassman, Inc.Human Otc Drug
68998-145Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralMarc Glassman, Inc.Human Otc Drug
69168-361Naproxen All day relief for painNaproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-361Naproxen All day relief for painNaproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-361Naproxen All day relief for painNaproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-361Naproxen All day relief for painNaproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-362Naproxen Caplets All day relief for painNaproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-394Naproxen Caplets Naproxen Sodium 220 MgTabletOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69168-632Naproxen Sodium Naproxen Sodium 220mgTablet, CoatedOralAllegiant HealthHuman Otc Drug
69197-394Naproxen Sodium 220mg Naproxen Sodium 220mgTablet, CoatedOralCommand Brands, LlcHuman Otc Drug
69230-305Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCamber Consumer CareHuman Otc Drug
69238-1422Naproxen Sodium And Diphenhydramine Hcl Naproxen Sodium And DiphenhydramineTablet, Film CoatedOralAmneal Pharmaceuticals Ny LlcHuman Otc Drug
69420-1375Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film Coated, Extended ReleaseOralSa3, LlcHuman Prescription Drug
69437-203Anaprox Ds Naproxen SodiumTabletOralCanton LaboratoriesHuman Prescription Drug
69452-179Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralBionpharma Inc.Human Otc Drug
69469-169Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralVitamex UsaHuman Otc Drug
69517-109All Day Pain Relief Naproxen Sodium Tablets, 220 MgTabletOralHealthlife Of Usa LlcHuman Otc Drug
69784-550Naproxen Sodium Ds Naproxen SodiumTabletOralWoodward Pharma Services LlcHuman Prescription Drug
69842-010Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
69842-417Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
69842-748Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
69842-811Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
69842-975Naproxen Sodium Naproxen SodiumCapsule, Liquid FilledOralCvs PharmacyHuman Otc Drug
70000-0171Leader All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCardinal HealthHuman Otc Drug
70000-0201Leader All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralCardinal HealthHuman Otc Drug
70000-0281Leader Sinus And Cold D Naproxen Sodium, Pseudoephedrine HclTablet, Film CoatedOralCardinal HealthHuman Otc Drug
70005-008All Day Pain Relief Naproxen Sodium Tablets, 220 MgTabletOralWe Care Distributor Inc.Human Otc Drug
70262-301Aleve CapletsNaproxen SodiumTabletOralYour Safety CompanyHuman Otc Drug
70264-011Aleve Naproxen SodiumTabletOralR J General CorporationHuman Otc Drug
70518-0178Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRemedyrepack Inc.Human Prescription Drug
70518-0409Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralRemedyrepack Inc.Human Prescription Drug
70518-0724Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralRemedyrepack Inc.Human Prescription Drug
70518-1172Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralRemedyrepack Inc.Human Prescription Drug
70677-0064Naproxen Sodium Pm Naproxen SodiumTabletOralMckesson (sunmark)Human Otc Drug
70729-003Naproxen Sodium Caplets Naproxen SodiumTabletOralBreeden Brothers, LlcHuman Otc Drug
70925-368Humana Pharmacy All Day Pain Relief Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralHumana Pharmacy, Inc.Human Otc Drug
70934-247Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDenton Pharma, Inc. Dba Northwind PharmaceuticalsHuman Otc Drug
71141-008Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralLidl Us LlcHuman Otc Drug
71141-116Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, CoatedOralLidl Us, LlcHuman Otc Drug
71335-0274Naproxen Sodium Naproxen SodiumTabletOralBryant Ranch PrepackHuman Otc Drug
71335-0822Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBryant Ranch PrepackHuman Prescription Drug
71335-1061Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralBryant Ranch PrepackHuman Otc Drug
72189-003Naproxen Sodium Naproxen SodiumTablet, Film CoatedOralDirect_rxHuman Prescription Drug

There are 428 NDC products with the active ingredient NAPROXEN SODIUM.