NDC Active Ingredient Beta-endorphin Human

List of the 1 NDC products with the active ingredient Beta-endorphin Human.

NDC Proprietary Name Non-Proprietary Name Dosage Form Route Name Company Name Product Type
63776-374Viatrexx-prolo-neural Adrenal, Bdnf, Beta Endorphin, Coelliac Plexus, Nerve, Pituitary Gland, Sympathe...SprayOral; TopicalViatrexx Bio IncorporatedHuman Otc Drug